Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Definities

1. Voedingscoach.online, onder bedrijfsnaam AC Montage & Services, gevestigd te Den Haag, KvK-nummer 65978161 wordt in

deze algemene voorwaarden aangeduid als Voedingscoach.online.

2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.

3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan voedingscoach.online zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, levering van diensten en producten door of namens voedingscoach.online waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door voedingscoach.online in het kader van de opdracht ingeschakelde derden, waaronder personeel.

3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

Artikel 3 Offertes

1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 30 kalenderdagen.

2. Voedingscoach.online kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

 

Artikel 4 Tarieven en betalingen

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Op de offerte staat de pakketprijs van de gekozen dienst vermeld of het gebruikelijke uurtarief van voedingscoach.online. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten en materiaalkosten, zullen op de offerte zijn inbegrepen

 

3. Met acceptatie van de offerte of prijs ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer geen gebruik wordt gemaakt van het gehele afgenomen traject of cursus zoals is geaccepteerd. Voedingscoach.online is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot de (volgende) betaling is voldaan.

4. In uitzondering op het in lid 3 van dit artikel bepaalde, dient voor toegang tot een online cursus de betaling geheel vooraf te worden voldaan.

5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Voedingscoach.online heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen. Zij heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant.

6. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.

7. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het

moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.

9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van voedingscoach.online op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 5 Informatieverstrekking klant

1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan voedingscoach.online.

2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Voedingscoach.online zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

3. Klant vrijwaart Voedingscoach.online voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

4. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.

 

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

Voedingscoach.online voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde. Daarnaast kan Voedingscoach.online geen resultaten garanderen; deze zijn mede afhankelijk van andere factoren en personen in het bedrijf van klant. Het is mogelijk dat texten en waarden in de cursus van Voedingscoach.online kunnen verschillen met de realiteit. Voedingscoach.online stelt zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor feitelijke schade, of schade door verkeerde informatie of verkeerde waarden.

 

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Voedingscoach.online stelt de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

3. Annulering van een geaccepteerde offerte door de klant is enkel schriftelijk mogelijk. Annulering tot 24 uur voor aanvang van de werkzaamheden resulteert in betaling van 50% van de geoffreerde kosten; bij annulering binnen 24 uur is het gehele bedrag verschuldigd.

4. Een los coach gesprek kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden verplaatst; bij verplaatsing of annulering binnen 24 uur, of het verstek laten gaan, komt de sessie te vervallen en wordt deze als zodanig doorberekend.

5. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder online trainingen, adviezen en/of cursussen, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant direct toegang tot zijn aankoop. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen. Voedingscoach.online vindt het echter belangrijk dat klant tevreden is over zijn aankoop. Daarom geldt er voor een online cursus een “niet goed, geld terug” bepaling. Klant kan daarmee bij ontevredenheid een online cursus tot 14 kalenderdagen na aankoop kosteloos annuleren. Na deze termijn is klant het gehele bedrag verschuldigd.

6. Een traject van Voedingscoach.online kent een minimale looptijd van 8 weken en een maximale looptijd van 12 weken. De inloggegevens van de klant kunnen dan door Voedingscoach.online worden gewist.

 

Artikel 8 Overmacht

1. In geval van overmacht is Voedingscoach.online gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar voedingscoach.online redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.

2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van Voedingscoach.online jegens klant opgeschort zolang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid schade

1. Voedingscoach.online is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt en de schade als directe schade is aan te merken.

2. Voedingscoach.online is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3. Klant is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de aangeleverde content en producten.

4. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een traject, online cursus, of andere vorm van uitvoering van de overeenkomst.

5. Voedingscoach.online is niet aansprakelijk voor gevolgen van eventuele aanpassing door derden of klant in door haar aangeleverde content.

6. Voedingscoach.online is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten van derden. De klant bevestigt dat alle stukken die aan Voedingscoach.online worden geleverd eigendom zijn van de klant en sluit hiermee alle aansprakelijkheid van voedingscoch.online omtrent rechten van derden uit.

7. Voedingscoach.online is niet verantwoordelijk voor het verkrijgen van juiste toestemming onder de AVG en overige wettelijke vereisten waar klant zich aan dient te houden bij de uitvoering van haar werkzaamheden.

8. In het geval dat Voedingscoach.online een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door Voedingscoach.online aan klant in rekening is gebracht in de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.

9. Klant vrijwaart Voedingscoach.online tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten, content en producten.

 

Artikel 9 Voedingsconsulten

1. Deelnemer krijgt tijdens het programma voedingsconsulten.

2. Het gratis consult welke op de website aanvraagbaar is, telt hierbij niet mee.

3. Onder voedingsconsult wordt het directe advies verstaan, maar ook de tijd voor het opstellen en uitwerken van het advies telt hierbij mee.

 

Artikel 10 Intellectueel eigendom

1. De intellectuele eigendomsrechten op de door cursusgezondgewicht.nl aan klant ter beschikking gestelde materialen, content en advies berusten bij Voedingscoach.online.

2. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming. Klant komt een onbeperkt publicatierecht toe voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken die door cursusgezondgewicht.nl voor klant zijn gemaakt na betaling. Aangeleverde content mag niet door derden worden gebruikt.

3. Voedingscoach.online verleent de klant een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet-sub licentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om een online cursus, training of e-book te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.

4. Elke handeling in strijd met het in lid 1 tot en met 3 van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

5. Bij inbreuk komt Voedingscoach.online een vergoeding toe ter hoogte van tenminste €1000,00 per overtreding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade. Deze vergoeding telt ook bij het delen van wachtwoorden en inlogcodes. Deze mogen niet worden gedeeld met anderen, ook niet op portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal.

6. Met het aangaan van de overeenkomst geeft klant Voedingscoach.online toestemming content te gebruiken voor haar portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal, tenzij hier uitdrukkelijk bezwaar tegen is gemaakt.

 

Artikel 11 Bijzondere bepalingen

Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring. Tijdens de online cursus kunnen klanten onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de besloten groep op Facebook. De klant verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van Voedingscoach.online. Het staat Voedingscoach.online te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

 

Artikel 12 Levering

Voedingscoach.online spant zich in de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de vermelde leveringstermijn in acht te worden genomen, tenzij door partijen anders overeengekomen. Content wordt digitaal aangeleverd ofwel direct geplaatst, tenzij anders overeengekomen. Aangepaste wensen van klant of revisies kunnen een meerprijs opleveren.

 

Artikel 13 Klachten

1. Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en content zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Voedingscoach.online.

2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 14 Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Voedingscoach.online is gevestigd.

4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Voedingscoach.online en betrokken derden 12 maanden. 


Voedingscoach.Online

2512KK Den Haag

Nederland

 

E: info@afvallen-vragen.nl

KVK: 65978161

BTW nummer: NL001723925B92

 

Algemene VWD

Privacy Policy

Contact